O fundacji

FUNDACJA „INSTYTUT ARTES LIBERALES 

Fundacja od początku istnienia jest swoistym „inkubatorem” innowacji w dziedzinie edukacji wyższej.

Powstała dla wspierania nowych metod edukacyjnych, zwłaszcza w duchu artes liberales, oraz dla wsparcia rozwoju działalności powstałego w 1992 roku Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej (OBTA), a także zainicjowanych w środowisku OBTA (przekształconego później w Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”) i powołanych w 1993 roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) oraz w 1996 roku – Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (MSH).

Fundacja finansuje innowacje edukacyjne w okresie ich wdrażania i testowania. W miarę sprawdzania się ich w praktyce akademickiej uzyskują one swoją autonomię i wrastając w strukturę Uniwersytetu przechodzą do finansowania ze środków uniwersyteckich.

Pierwszą innowacją finansowaną przez Fundację, która pomyślnie przeszła okres wdrożenia i testowania i stała się już integralną częścią Uniwersytetu Warszawskiego i innych uniwersytetów w niej uczestniczących są Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne.

Drugą inicjatywą Fundacji, która od roku akademickiego 2017/2018 uzyskuje samodzielność organizacyjną w ramach Uniwersytetu i przechodzi do finansowania ze środków uniwersyteckich jest Akademia Artes Liberales.

Obecnie największym innowacyjnym programem finansowanym przez Fundację jest Kolegium Artes Liberales i prowadzony pod jego auspicjami kierunek studiów artes liberales. Program ten, uzyskawszy wysokie oceny i uznanie jako „produkt eksportowy” polskiej kultury akademickiej, jest już na etapie stopniowego przejmowania jego finansowania przez Uniwersytet Warszawski.

Fundacja podejmuje coraz to nowe inicjatywy edukacyjne, które inspirowane są przez praktykę dotychczasowych programów, ale również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom szeroko pojętego otoczenia społecznego i gospodarczego w zakresie kształcenia obywateli przyszłości.

Kalendarium

Oto krótkie kalendarium dwudziestolecia Fundacji, która poprzez swoje innowacyjne programy edukacyjne wpisała się – mamy nadzieję – na trwałe w rozwój edukacji i nauki w Uniwersytecie Warszawskim i całym systemie szkolnictwa wyższego w Polsce.

3 listopada 1997r.

Ustanowienie przez Jerzego Axera i Jana Kieniewicza Fundacji „Instytut Artes Liberales”

21 listopada 1997 r.

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Fundacja o wpisaniu Fundacji do rejestru RF.

zobacz postanowienie ➞

Jej cel określono jako:
przyczynianie się do rozwoju nowych, w tym i eksperymentalnych metod edukacyjnych, szczególnie w dziedzinie humanistyki niestosowanej, powstawania i rozwoju jednostek naukowo-badawczych i edukacyjnych, w szczególności Uniwersytetu Warszawskiego, działających w tych dziedzinach oraz przyczynianie się do poznania i zachowania dziedzictwa śródziemnomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji helleńskiej i łacińskiej w Europie Środkowo-Wschodniej”.

1998 r.

Fundacja rozpoczyna finansowanie wdrożenia i testowania programu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej.